Prostredníctvom tejto webovej stránky dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Správcom osobných údajov je Beata Škorpíková, Kmeťova 3182/1, 038 61 Vrútky, IČO: 43110789, DIČ: 1075775910, Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 670-14560

 

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Účelom spracovania osobných údajov zákazníka je najmä uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, prípadne poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné či iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa – „IS e-shop“). Keď si od nás objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje označené ako povinné v procese objednávky. Ide najmä o meno a priezvisko, adresu – bez týchto údajov nedokážeme objednávku doručiť. Okrem toho potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať potvrdenie objednávky, ktoré je zároveň aj potvrdením uzavretej kúpnej zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 10 ods. 3 písm. b) zákona.

Pri zasielaní newsletterov na e-mailové adresy zákazníkov takisto dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, no v menšom rozsahu a na iný účel, ako je tomu pri kúpe tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ e-shopu na tento účel vytvára nový informačný systém osobných údajov, marketing e-shopu (ďalej len „IS marketing"). Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov zákazníka je jeho súhlas.

Prevádzkovateľ e-shopu nemá povinnosť oznamovať IS e-shop úradu, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov v ňom je § 10 ods. 3 písm. b) zákona, prevádzkovateľ si o IS e-shop vedie evidenciu v zákonom stanovenom rozsahu. Pri IS marketingu daného e-shopu je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby, teda ak prevádzkovateľ e-shopu nemá poverenú zodpovednú osobu, je povinný IS marketing daného e-shopu oznámiť úradu na príslušnom tlačive. Prevádzkovateľ si túto povinnosť splnil. Prevádzkovateľ vykonal oznámenie IS Marketing na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vedie evidenciu IS e-shop aj IS marketing.

Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

 • meno
 • priezvisko
 • adresa (doručenia)
 • telefonický kontakt
 • e-mailový kontakt

Prevádzkovateľ IS získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe/dotknutých osobách elektronicky a prostredníctvom internetovej stránky e-shopu (internetového obchodu). Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

Pri návšteve nášho e-shopu o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, napríklad aké odkazy na našom e-shope navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, preto ich nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, konkrétnej osobe. Automaticky spracovávame aj súbory cookies.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

V prípade e-shopov sa za tretie strany považujú napr. kuriérske a doručovateľské spoločnosti, teda subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri doručení a prípadnej kontrole totožnosti osoby pri preberaní tovaru je zákon § 10 ods. 3 písm. b) zákona = zmluva, ktorou si zákazník tovar objednal. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný jeho súhlas.

Prevádzkovateľ IS týmto informuje, že za účelom doručovania objednaného tovaru poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt) tretím stranám – prepravným spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári pri vykonávaní objednávky.

Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) vykonaním registrácie na webovej stránke internetového obchodu www.jodoma.sk, vyjadrením súhlasu a odoslaním svojej objednávky prostredníctvom predmetného internetového obchodu, udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon"), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie informácií o akciách a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je: Beata Škorpíková, Kmeťova 3182/1, 038 61 Vrútky, IČO: 43110789, DIČ: 1075775910, Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 670-14560. Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne a na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný zaslaním odvolania udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu sídla prevádzkovateľa zákazníkom (spotrebiteľom) alebo elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@jodoma.sk uvedenú na webovej stránke www.jodoma.sk.

Práva dotknutej osoby:
§28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú- vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka.